1. Članak
(Opći uvjeti)

Osnovna djelatnost tvrtke Sundhedskontrol.DK ApS je edukacija i usmjeravanje fizičkih i pravnih subjekata do najboljih rezultata u području marketinga, prodaje i poduzetništva kao same djelatnosti. Za postizanje najboljih rezultata tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS u svojim poslovnim prostorima provodi programe obuke i osobne vode. Tvrtka svim pravnim i fizičkim osobama omogućuje zajedničko korištenje poslovnog prostora uz mjesečno produženje članarine.

2. Član društva Sundhedskontrol.DK ApS, niti zaposlenik društva, što znači da društvo nije odgovorno za svoje financijsko poslovanje i obveze koje iz tog poslovanja proizlaze prema državnim tijelima.

 

Svaki član može obavljati svoje aktivnosti u poslovnim prostorima Sundhedskontrol.DK ApS, koje društvo iznajmljuje u Sloveniji, sve dok ne krši opće uvjete ugovora o članstvu. Ukoliko član obavlja poslove za koje je dužan izdavati račune u skladu sa zakonom o financijskom poslovanju trgovačkih društava, to je isključiva odgovornost i djelatnost člana, a ne društva Sundhedskontrol.DK ApS


2. Članak 

(Članarine)

 

Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS kao pojedinac ili omogućuje članovima uz plaćanje mjesečne članarine neograničen broj posjeta uredu i korištenje svih alata koje nudi ured i internetska platforma. Član također u okviru svoje članarine ima troškove svih mjesečnih edukacija unutar ureda, te se obvezuje ispunjavati svoje ugovorne obveze.

Ured se može koristiti svim danima u tjednu uz prethodni dogovor.

Pri prvoj registraciji član bira pretplatu od 30 EUR mjesečno. Članstvo se zatim automatski produžuje mjesečno (30 dana) u slučaju plaćanja karticom ili PayPal-om. U slučaju odabira prepaid računa, fizička osoba mora na vrijeme obnoviti pretplatu uplatom na račun tvrtke.

Članstvo i članske pogodnosti koje proizlaze iz članstva prema ugovoru o članstvu može koristiti samo osoba na koju je članstvo izdano. Članstvo nije prenosivo.

Član izjavljuje da je upoznat s općim uvjetima i kućnim redom te ih kao takve prihvaća u slučaju korištenja ureda. U slučaju posebno teških povreda općih uvjeta i kućnog reda, kao što su napadi, prijetnje, pritužbe, seksualno uznemiravanje, krađa i sl., tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS može onemogućiti članu pristup i dijeljenje ureda pri prvom kršenju. . Ovakve povrede ugovora smatraju se težim povredama, te u tom slučaju tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS može odmah raskinuti ugovor sa članom bez otkaznog roka sukladno točki 12. ovih općih uvjeta poslovanja. Ukoliko član članarinu plati unaprijed, u slučaju otkazivanja ugovora o članstvu nema pravo na povrat već uplaćenih iznosa.

Sundhedskontrol.DK ApS ne odgovara za tjelesne i zdravstvene ozljede člana, već za imovinsku štetu nastalu nepravilnom uporabom uređaja i predmeta u poslovnom prostoru od strane člana. Član je dužan stvarima i predmetima u uredima kao i u zajedničkim prostorijama zgrade postupati pažljivo iu skladu s uputama, općim uvjetima, kućnim redom i uputama odgovornih osoba. U slučaju namjernog oštećenja, ali iz nehaja, troškove popravka snosi onaj tko je oštetio. U slučaju lakših povreda kućnog reda pojedinac dobiva upozorenje od osobe odgovorne za nadzor nad provođenjem kućnog reda. U slučaju tri primljene opomene, pojedinac mora platiti novčanu kaznu od 20 eura s PDV-om kako je objavljeno u općem cjeniku. Teže povrede kućnog reda koje prelaze procijenjenu štetu u iznosu od 20 EUR plus PDV potrebno je službeno utvrditi i sanirati. Član je dužan svu nastalu štetu otkloniti ili isplatiti. Dok se popravci ne završe, a član ne plati, poduzimaju se sljedeće radnje: (a) zabrana ulaska u prostorije, ali na pripadajuće površine, b) privremeno oduzimanje predmeta, c) postupak utvrđivanja odgovornosti, d) zahtjev za naknadu prouzročene štete i izgubljeni prihod zbog prouzročene štete, e) ukloni iz prostora ili područja objekta ili površine).

U slučaju težih povreda, tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS može odmah raskinuti ugovor sa članom bez otkaznog roka sukladno točki 12. ovih općih uvjeta poslovanja.

Član je dužan podmiriti daljnju mjesečnu članarinu do isteka mjesečne članarine. Član može podmiriti obveze na sljedeći način:

– redovito mjesečno uz plaćanje putem online platforme

– redovito mjesečno plaćanje gotovinom ili karticom na recepciji

Ukoliko članarina nije podmirena, tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS zadržava pravo onemogućiti članu pristup platformi i zabraniti ulazak u ured, ali naplatiti korištenje ureda i alata po općem cjeniku. Sve podmirene članarine i predmeti se ne vraćaju ni pod kojim uvjetima.

Član ima pravo koristiti platformu, ured, alate i obuku samo ako je plaćena mjesečna članarina.

Fizičke osobe mogu koristiti garderobu u uredovno vrijeme, sve dok postoji raspoloživa garderoba. Prilikom preuzimanja ključa plaća se polog od 10 EUR koji se vraća po prestanku članstva ukoliko pojedinac vrati ključ od ormarića. U slučaju da pojedinac izgubi ključ, a ne vrati ga nakon prestanka članstva, depozit se zadržava.

U uredima tvrtke Sundhedskontrol.DK ApS postavljen je videonadzor uz odgovarajuću dojavu, čime se osiguravaju najbolji mogući uvjeti za korištenje uredskih prostorija, sigurnost članova, zaštita osobne imovine i sigurnost prostora. . Potpisivanjem ugovora član je s time upoznat.

Član je svjestan da nema uvijek pravo na korištenje svih dijelova ureda i opreme tvrtke Sundhedskontrol.DK ApS, kao na primjer, ako drugi član koristi dio ureda ili alata. Iz tog razloga član ne može tražiti povrat mjesečne članarine i nema odštetnih zahtjeva prema tvrtki Sundhedskontrol.DK ApS.

Sundhedskontrol.DK ApS zadržava pravo odustati od ugovora bez prethodne najave iz važnih razloga na strani člana. Takvi razlozi su uglavnom:

a) teže povrede članskog ugovora, općih uvjeta poslovanja i kućnog reda, kako je navedeno u ugovoru, općim uvjetima poslovanja i kućnog reda

b) izvršenje kaznenog djela (kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv časti i dobrog imena, kaznena djela protiv spolnog integriteta, kaznena djela protiv zdravlja ljudi, kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv poslovnog i pravnog prometa, kaznena djela protiv javnog reda i mira te protiv opće sigurnosti ljudi i imovine) već prekršaj (prekršaji iz područja proizvodnje i prometa nedopuštenim drogama, ograničenja uporabe duhanskih proizvoda, zaraznih bolesti, eksplozivnih i pirotehničkih sredstava, oružja, zaštita javni red i mir) protiv Sundhedskontrol.DK ApS, drugom članu ali zaposleniku Sundhedskontrol.DK ApS.

U slučaju istupanja iz ovog članka, član je izričito suglasan da nije dužan vratiti svu podmirenu članarinu.

U slučaju zatvaranja ili prestanka poslovanja tvrtke Sundhedskontrol.DK ApS, sva članstva i ugovori s tvrtkom automatski se raskidaju.

Nakon završetka korištenja ureda, član je dužan pospremiti sve svoje stvari i zaključati ih u garderobu (ako postoji) ili odnijeti stvari iz poslovnog prostora. Sundhedskontrol.DK ApS ne preuzima odgovornost za izgubljene i ukradene predmete.

Dodatni usmeni dogovori ili drugi ugovori uz ugovor o članstvu ne vrijede.

Promjene naslova i podataka o članu treba odmah prijaviti Sundhedskontrol.DK ApS u pisanom obliku u sjedište tvrtke.

Za pravne odnose koji proizlaze iz ugovora o članstvu, uključujući i Opće uvjete poslovanja, primjenjuje se pravni poredak Republike Slovenije.

Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS zadržava pravo izmjene ili dopune odredbi Općih uvjeta. Izmjene i dopune općih uvjeta poslovanja vrijede od dana objave novog cjelovitog izvatka Općih uvjeta poslovanja na web stranici društva www.bepro.si . U slučajevima bitnih promjena općih uvjeta (kao što su: viša cijena usluge i sl.), član može odustati od ugovora prvog dana sljedećeg mjeseca nakon što izmjene općih uvjeta prestanu posljedica.

Ništavost pojedine odredbe tog ugovora neće ugroziti valjanost ostalih odredaba ugovora o članstvu, koje će i dalje ostati na snazi.

Opći uvjeti Sundhedskontrol.DK ApS dio su ugovora o članstvu.

Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS i njeni članovi su suglasni da će se svi sporovi i ugovori o članstvu rješavati sporazumno. Ukoliko sporazumno rješavanje spora ne bude moguće, za sve sporove proizašle iz ovog ugovora i ugovornog odnosa ugovara se nadležnost nadležnog suda u Ljubljani.

 

3. Članak 

(Uvjeti poslovanja za sastanke i događanja)

 

Ugovor između Sundhedskontrol.DK ApS i posjetitelja sastanka sklopljen je kada posjetitelj dobije ulaznicu za sljedeći susret. Rekavši da posjetitelj želi imati kartu za daljnji susret, slaže se s općim pravilima rada Sundhedskontrol.DK ApS.

 

Ulaznica za online-virtualne događaje vrijedi (90 dana). Ako je ulaznica rezervirana za susret uživo vrijedi 6 mjeseci (180 dana).

 

Za kupnju ulaznice za sljedeći susret vrijede određene cijene prema cjeniku/online trgovini Sundhedskontrol.DK ApS. U cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost koji je zakonski propisan za određeni iznos.

 

Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS zadržava pravo onemogućiti posjetiteljima prisustvovanje sastanku od daljnjeg sudjelovanja na sastanku, ukoliko posjetitelj dominira nad ostalim posjetiteljima na sastanku, ponaša se neprimjereno u poslu, ali se ne pridržava pravila i kućnog reda koji vrijede u poslovnim prostorima Sundhedskontrola. DK ApS.


5.  osoba ima pravo na povrat novca u roku od 14 dana nakon kupnje ulaznice za online (streamed) događaj. Povrat se može zatražiti samo ako nije pokrenut streaming online događaja (Uredba EU).


U slučaju ulaznice za događaj uživo (fizički) povrat novca nije moguć.

 

Sukladno točki 12. točki članka 43. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo odustati od ugovora o pružanju usluga slobodnog vremena, kojim se tvrtka obvezuje ispuniti svoju obvezu na točno određeni datum, ali u točno određenom roku. razdoblje. Sukladno navedenoj zakonskoj iznimci, prema kojoj potrošač nema pravo odustati od kupnje ulaznica, sva plaćanja ulaznica su obvezujuća. Ulaznice za sve događaje koje su kupljene u poslovnim prostorijama Sundhedskontrol.DK ApS ne mogu se vratiti niti se za njih ne može tražiti povrat novca u skladu s uvjetima ove usluge, osim u sljedećim slučajevima: 
a) Bolest, ozljeda, smrt, trudnoća 
- Raskinuti ugovor u slučaju teške bolesti, teške ozljede, komplikacija u trudnoći ili smrti, ako je nakon potvrde kupnje ulaznice nastupila bilo koja od navedenih okolnosti na strani kupca ili s njime povezane osobe, u poštivanjem kojih se također primjenjuje prethodni raskid ugovora. 
-Zbog duševne bolesti ili duševne smetnje prethodni raskid ugovora moguć je samo uz potvrdu liječnika specijaliste (psihijatra) o nesposobnosti za rad, ali uz potvrdu poslodavca o odsutnosti s posla zbog nesposobnosti za rad. 
-Zbog kronične bolesti, prijevremeni raskid ugovora moguć je samo ako dolazak na sastanak nije moguć zbog liječnički potvrđenog neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja kupca, pod uvjetom da je njegovo zdravstveno stanje u trenutku potvrde kupca bilo stabilno kupnja karata. 
-Zbog trudnoće moguć je samo raskid ugovora unaprijed, ukoliko je trudnoća nastupila nakon potvrde o kupnji karte tada se susret održava nakon dvadeset četvrtog tjedna trudnoće, ali u slučaju da je trudnoća nastupila nakon potvrde kupnje ulaznice i posjet susretu bi ugrozio zdravlje nerođenog djeteta.

 

Sundhedskontrol.DK ApS nije odgovoran za sadržaj svih sastanaka.

 

Pojedinci ne smiju donositi oružje, digitalne kamere ili sličnu opremu za snimanje i snimanje zvuka na sve fizičke sastanke. Također, ne smije unositi hranu.

 

Ulazak na fizička okupljanja nije dopušten osobama pod utjecajem opojnih sredstava te im se može uskratiti ulaz i oduzeti ulaznica.

 

Sve reklamacije i odstupanja od ugovora rješava odjel na adresi info@bepro.si . Radi zaštite podataka i korisničkih profila valjanim se pritužbama smatraju samo one dostavljene u pisanom obliku na info@bepro.si ali poslane na adresu tvrtke Sundhedskontrol.DK ApS, Algade 38, 3., 9000 Aalborg, Danska, DK32658466.

 

Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS nije dužna obavijestiti svoje kupce o mogućim promjenama na pojedinim događajima, ali čini sve da to učini.

 

Tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS. pokušava osigurati da pojedinci mogu sudjelovati u događaju u fleksibilnom vremenskom razdoblju. Ukoliko tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS ne uspije uspostaviti kontakt s kupcem, kupac je suglasan da će tvrtka Sundhedskontrol.DK ApS tretirati kupčevu kartu kao otkazanu i u tom slučaju nema pravo na povrat novca za plaćenu kartu.

 

Ulaznice nisu prenosive na treća lica.

 

4. Članak 
(Narudžbe)

 

Kupac usluge, posebice elektroničkim putem, bira na temelju slike i osnovnih podataka o proizvodu na web stranici. Slike su ilustrativne prirode i možda neće u potpunosti odgovarati stvarno dostupnom proizvodu.

Klikom na “dodaj u košaricu” odabrani proizvod sprema se u košaricu. Postupak se ponavlja dok se odabir ne završi.

Klikom na košaricu prikazuje se sadržaj košarice koji se može promijeniti ili ukloniti iz košarice. Na kraju odabira artikla kliknite na “sljedeći korak”. Kupac mora ispuniti polja potrebna za izradu računa i odabrati jedan od načina plaćanja.

Proizvodi se smatraju naručenim, ugovor sklopljenim kada kupac završi cjelokupni proces naplate i dao suglasnost za korištenje osobnih podataka, potvrdu o primitku narudžbe, a prodavatelj istu elektroničkim putem prosljeđuje kupcu.

Prodavatelj nije odgovoran za troškove koje kupac snosi prilikom pregledavanja i pretraživanja web stranica (telefon, podatkovni promet i sl.), već za sve druge troškove koji bi mogli nastati prilikom naručivanja odnosno pregledavanja ili pretraživanja web stranice.

 

5. Članak 
(Cijene)

 

Prikazane cijene su maloprodajne. Cijene proizvoda prikazane su u nacionalnoj valuti Danske – EUR (€).

 

6. Članak 
(Plaćanje)

 

Sve navedene cijene na blagajni izražene su u EUR (€).

Narudžbom u internetskoj trgovini kupac se slaže s plaćanjem narudžbe.

Načini plaćanja koje prodavatelj nudi online kupcu su:

 

– Predračun (TRR) : Prilikom plaćanja na transakcijski račun online kupac će na odabrani email dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za plaćanje. Zatim izvršite plaćanje jednostavno internet bankarstvom ili univerzalnim uplatnim nalogom preko banke, pošte i sl.

– PayPal. Kupac ima mogućnost plaćanja putem svog Paypal računa.

– Plaća se karticom. Platitelj upisuje tražene podatke. O sigurnosti plaćanja i podataka o kupcima brine Pruga .

 

Kupac je suglasan da prodavatelj može, prema vlastitom nahođenju, u slučaju zlouporabe bilo koje vrste plaćanja, privremeno obustaviti bilo koju takvu transakciju bez prethodne najave i obavijesti, te može dostaviti nadležnom tijelu sve relevantne podatke za kazneni progon potencijalnih počinitelji.

 

Ukoliko kupac iz bilo kojeg razloga ne može platiti kupoprodajnu cijenu, prodavatelj je ovlašten jednostrano odustati od procesa kupnje. U tom slučaju kupac odgovara prodavatelju za svu štetu i troškove koji prodavatelju mogu nastati.

 

Minimalni iznos narudžbe je 10 EUR.

 

Isporuka usluga

Po primitku potvrde o uplati, prodavatelj se obvezuje isporučiti uslugu u roku od 48 sati. 
Rok izvršenja usluge je po dogovoru s datumom usluge.