Politika varstva OSEBNIH podatkov

PODATKI O UPRAVLJAVCU
Sundhedskontrol.DK ApS, Algade 38, 3. 9000 Aalborg, Dania,
DK32658466, 
Konto bankowe otwarte pod adresem:
Handelsbanken, SWIFT: HANDDKKK, IBAN: DK4708960003005351 

Reżyser Jan Madsen
E-mail: info@bepro.si

 

OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Z osobą kontaktową w sprawie ochrony danych można się skontaktować pod powyższym adresem, e-mailem i telefonem.

PODSTAWA PRZETWARZANIA, CEL I RODZAJE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH
W celu zaciągania i wykonywania obowiązków oraz wykonywania uprawnień z umów handlowych dotyczących składek członkowskich, edukacji w oparciu o przepisy prawa i umowę, przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, które zawierają z nami taką umowę. W tym celu przetwarzamy jedynie dane, które są nam potrzebne do zawarcia i realizacji umowy oraz komunikację przed zawarciem umowy, takie jak imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itp. W przypadku, gdy zawieramy umowę z osobami prawnymi w tym samym celu przetwarzamy również dane osobowe przedstawicieli kontrahentów, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, miejsce pracy i inne niezbędne do tego dane.

Jeżeli w formularzu kontaktowym na stronie podasz swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), podane dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu rozwiązania zapytania lub odpowiedzi na Twoją ofertę lub inicjatywę.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do celów przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej (np. przez czas trwania umowy, którą z Tobą zawarliśmy zgodnie z przepisami prawa, tak długo jak pozostajemy z Tobą w relacji biznesowej) Ty). Dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu upływu obowiązującego terminu przedawnienia, jeżeli dalsze przechowywanie jest niezbędne dla celów dochodzenia roszczeń, lub dłużej, jeżeli dłuższy okres przechowywania jest niezbędny do wywiązania się z obowiązku prawnego lub wydania decyzji organu Właściwe władze.

Po upływie określonych terminów dane osobowe zostaną usunięte.

UŻYTKOWNICY I PRZETWARZAJĄCY DANYCH OSOBOWYCH
Informacje są przekazywane innym użytkownikom, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, jeśli istnieje w tym prawnie uzasadniony interes lub jeśli mamy na to Twoją zgodę.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w naszym imieniu i na nasz rachunek przez zewnętrzne podmioty przetwarzające, takie jak nasz dział księgowości. W zakresie, w jakim powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych takim zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, zawarliśmy z nimi odpowiednią pisemną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, umowę lub inny wiążący dokument o tej samej treści.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Nie udostępniamy i nie przekazujemy Twoich danych osobowych organizacjom lub firmom, które miałyby siedzibę poza Unią Europejską i tym samym nie przekazujemy ich do krajów trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Na podstawie Twoich danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

PRAWA OSÓB
Za pomocą pisemnego wniosku wysłanego na adres Sundhedskontrol.DK ApS, Algade 38, 3. 9000 Aalborg, Dania DK32658466 lub na adres e-mail info@bepro.si możesz poprosić o:

– dostępu do Twoich danych osobowych, które zostały zebrane w związku z Tobą;

– sprostowania nieprawidłowych danych zebranych w związku z Tobą;

-ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia wszelkich danych, jeżeli spełnione są przesłanki z art. 17 Rozporządzenia RODO, lub

– sprzeciwiasz się przetwarzaniu.

Odpowiemy na Twoją prośbę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o dwa dodatkowe miesiące, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania i liczbę żądań. W takim przypadku osobę, której dane osobowe dotyczą, poinformujemy o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia.

Osoba fizyczna może w każdej chwili trwale lub czasowo, w całości lub w części odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kierując pisemny wniosek na powyższy adres. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.

Osoba fizyczna ma prawo złożyć skargę do Komisarza ds. Informacji Republiki Słowenii (Komisarz ds. Informacji, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-mail: gp.ip@ip-rs.si), jeśli uważa, że ​​jej dane osobowe jest przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów, które regulują ochronę danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zmiany Polityki Prywatności są publikowane na naszej stronie internetowej i obowiązują w zmienionej treści od dnia ich publikacji.

Pliki Cookies
JAKIE SĄ PLIKI COOKIE?

Plik cookie to plik przechowujący ustawienia witryny internetowej. Strony internetowe przechowują pliki cookies na urządzeniach użytkowników, za pomocą których uzyskują dostęp do Internetu, w celu identyfikacji poszczególnych urządzeń i ustawień, z jakich korzystali użytkownicy uzyskując dostęp do serwisu. Pliki cookies pozwalają witrynom internetowym rozpoznać, czy użytkownik odwiedził już tę witrynę i w przypadku zaawansowanych aplikacji istnieje możliwość odpowiedniego dostosowania indywidualnych ustawień. Ich przechowywanie odbywa się pod pełną kontrolą przeglądarki, z której korzysta użytkownik – może ona dowolnie ograniczyć lub wyłączyć przechowywanie plików cookies.

DLACZEGO PLIKI COOKIES SĄ KONIECZNE?

Pliki cookie mają fundamentalne znaczenie dla świadczenia przyjaznych dla użytkownika usług online; najczęstsze funkcje e-biznesowe nie byłyby możliwe bez plików cookies. Dzięki plikom cookies interakcja pomiędzy użytkownikiem sieci a witryną jest szybsza i łatwiejsza. Za ich pomocą witryna zapamiętuje indywidualne preferencje i doświadczenia użytkownika, dzięki czemu przeglądanie sieci staje się efektywniejsze i przyjemniejsze. Istnieje kilka powodów używania plików cookie. Służą do przechowywania danych o stanie poszczególnych stron internetowych (szczegóły dotyczące personalizacji poszczególnych stron internetowych), pomocy w realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklepu internetowego), pomocy w zbieraniu statystyk o użytkownikach i odwiedzinach serwisu, o zwyczaje użytkownika Internetu itp. Za pomocą plików cookie możemy zatem ocenić skuteczność projektu naszej witryny internetowej. Możesz także zapoznać się z wytycznymi Komisarza Informacyjnego dotyczącymi stosowania plików cookies na temat zalecanego i dozwolonego stosowania plików cookies w witrynach internetowych, które znajdziesz tutaj.


Pliki cookies, których używamy na naszej stronie, nie gromadzą Twoich danych osobowych, które mogłyby posłużyć do Twojej osobistej identyfikacji i nie mogą uszkodzić Twojego komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Pliki cookie sprawiają, że nasza witryna internetowa działa i pomagają nam zrozumieć, jakie informacje są najbardziej przydatne dla odwiedzających.

Zgłoszenie

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na umieszczanie przez nią plików cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Zarządzanie i usuwanie plików cookies

Jeżeli chcesz zmienić sposób korzystania z plików cookies w Twojej przeglądarce, w tym zablokować je lub usunąć, możesz to zrobić odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Aby zarządzać plikami cookie, większość przeglądarek pozwala akceptować lub odrzucać wszystkie pliki cookie, akceptować tylko określony rodzaj plików cookie lub ostrzegać, że witryna chce zapisać plik cookie. Możesz także łatwo usunąć pliki cookies zapisane przez przeglądarkę. Jeśli zmienisz lub usuniesz plik cookie swojej przeglądarki, zmienisz lub nagrodzisz przeglądarkę lub urządzenie, konieczne może być ponowne wyłączenie plików cookie. Procedura zarządzania plikami cookie i ich usuwania różni się w zależności od przeglądarki. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz zajrzeć do pomocy użytkownika przeglądarki. Możesz także wyłączyć śledzenie Google Analytics, klikając poniższy link.