Splošni pogoji poslovanja podjetja Sundhedskontrol.DK ApS

  1. Člen
(Splošni pogoji)

1. Osnovna dejavnost podjetja Sundhedskontrol.DK ApS je izobraževanje in usmerjanje fizičnih in pravnih subjektov k najboljšim rezultatom na področju marketinga, prodaje in podjetništva kot same dejavnosti. Za najboljše doseganje rezultatov podjetje Sundhedskontrol.DK ApS v svojih poslovnih prostorih izvaja izobraževanja ter osebne vodene programe. Podjetje omogoča vsem pravnim ali fizičnim osebam souporabo poslovnih prostorov z mesečnim podaljševanjem članarine.

2. Član podjetja Sundhedskontrol.DK ApS, ni zaposlena oseba podjetja, kar pomeni da podjetje ne odgovarja za njegovo finančno poslovanje in obveznosti, ki izhajajo iz tega poslovanja do državnih organov.

 

3. Vsak član lahko v poslovnih prostorih podjetja Sundhedskontrol.DK ApS, ki jih podjetje najema v Sloveniji opravlja svoje dejavnosti v kolikor z njimi ne krši splošnih pogojev članske pogodbe. V kolikor član opravlja aktivnosti, za katere je zavezan izstavljati račune v skladu z zakonom o finančnem poslovanju podjetij, je to izključna odgovornost in aktivnost člana in ne podjetja Sundhedskontrol.DK ApS


2. Člen
(Članarine)

 1. Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS posameznikom oz. članom s plačilom mesečne članarine omogoča neomejeno število obiskov pisarne ter uporabe vseh orodji, ki mu jih ponuja pisarna ter internetna platforma. Član ima prav tako v članarini všteta vsa mesečna izobraževanja znotraj pisarne, ter se zavezuje izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

 2. Koriščenje pisarne je možno vse dni v letu po predhodnem dogovoru.

 3. Član ob prvotnem vpisu izbere naročnino za 30 EUR na mesec. Članstvo se nato v primeru plačila s kartico ali paypalom avtomatsko podaljšuje mesečno (30 dni). V primeru izbire predračuna mora posameznik ročno z plačilom na račun podjetja podaljšati svojo naročnino.

 4. Članstvo in članske ugodnosti izhajajoče iz članstva po članski pogodbi, lahko uporablja le oseba na katero se glasi članstvo. Članstvo ni prenosljivo.

 5. Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in hišnim redom, ter ga kot takega sprejema v primeru koriščenja pisarne. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda, na primer napadih, grožnjah, žalitvah, spolnem nadlegovanju, tatvini itd., lahko podjetje Sundhedskontrol.DK ApS prepreči članu dostop in souporabo pisarne že ob prvi kršitvi. Take kršitve pogodbe se štejejo za hujše kršitve in lahko v takem primeru podjetje Sundhedskontrol.DK ApS takoj odpove pogodbo članu brez odpovednega roka skladno s točko 12. teh splošnih pogojev poslovanja. V kolikor član plača članarino vnaprej v primeru odpovedi članske pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov.

 6. Sundhedskontrol.DK ApS ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe člana ali poškodbe stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprav in predmetov v poslovnem prostoru s strani člana. Član je dolžan s stvarmi in predmeti v pisarnah kot tudi v skupnih prostorih stavbe ravnati previdno in v skladu z navodili, splošnimi pogoji, hišnim redom in navodili odgovornih oseb. V primeru iz naklepa ali malomarnosti povzročene škode, nosi stroške popravila, tisti, ki je škodo povzročil. Pri lažjih kršitvah hišnega reda posameznik prejme opomin s strani odgovorne osebe za kontrolo nad izvajanjem hišnega reda. V primeru treh prejetih opominov mora posameznik plačati globo v višini 20 EUR z DDV kot je objavljeno v splošnem ceniku. Večje kršitve hišnega reda, ki presegajo ocenjeno škodo v višini 20 EUR z DDV se morajo uradno oceniti in popraviti. Celotno nastalo škodo je član dolžan odpraviti oz. poplačati. Do zaključenega popravila ali odplačila se do člana izvajajo naslednji ukrepi: ( a) prepoved vstopa v prostore ali na pripadajoče površine, b) začasni odvzem predmetov, c) postopek za ugotavljanje odgovornosti, d) zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode, e) odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin).

  V primeru hujših kršitev, podjetje Sundhedskontrol.DK ApS lahko v takem primeru takoj odpove pogodbo članu brez odpovednega roka skladno s točko 12. teh splošnih pogojev poslovanja.

 7. Nadaljnjo mesečno članarino je član dolžan poravnati do preteka vsakomesečnega članstva. Obveznosti član lahko poravna na sledeč način:

  – redno mesečno s plačilom preko spletne platforme

  – redno mesečno s plačilom z gotovino ali kartico na recepciji

  V kolikor članarina ni poravnana si podjetje Sundhedskontrol.DK ApS dovoljuje pravico članu onemogočiti dostop do platforme ter prepovedati vstop v pisarno ali zaračunati uporabo pisarne in orodij po splošnem ceniku. Vsa poravnana članarina ni predmet vračila v nobenem primeru.

 8. Član je upravičen do uporabe platforme, pisarne, orodij in izobraževanj le v primeru plačane mesečne članarine.
 9. Posameznik lahko v pisarni dobi v uporabo garderobno omarico v kolikor je omarica na voljo. Pri prevzemu ključa plača kavcijo 10 EUR, ki se mu ob prekinitvi članstva vrne v kolikor posameznik vrne ključ od omarice. V primeru, da posameznik ključ izgubi ali ga po prekinitvi članstva ne vrne se kavcija obdrži.
 10. V pisarnah podjetja Sundhedskontrol.DK ApS je nameščen video nadzor z ustreznim obvestilom, ki pomaga zagotavljanje najboljših možnih pogojev uporabe pisarniških prostorov, varnosti članov, varovanju osebne lastnine in varovanju prostorov. S podpisom pogodbe se član tega zaveda.
 11. Član se zaveda, da ni vedno ob vsakem času upravičen do uporabe vseh delov pisarne in opreme podjetja Sundhedskontrol.DK ApS, kot na primer, če drug član uporablja del pisarne ali orodja. Zaradi tega član ne more zahtevati vračila mesečne članarine in nima odškodninskih zahtevkov do podjetja Sundhedskontrol.DK ApS.
 12. Sundhedskontrol.DK ApS si pridržuje pravico, da zaradi pomembnih razlogov na strani člana kadarkoli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. Takšni razlogi so predvsem:
 13. a) hujše kršitve članske pogodbe, splošnih pogojev poslovanja ali hišnega reda, kot so navedeni v pogodbi, splošnih pogojih poslovanja in hišnem redu

  b) storitev kaznivega dejanja (kazniva dejanja zoper življenja in telesa, kazniva dejanja zoper časti in dobrega imena, kazniva dejanja zoper spolne nedotakljivosti, kazniva dejanja zoper človekovega zdravja, kazniva dejanja zoper premoženje, kazniva dejanja zoper gospodarstva in zoper pravni promet, kazniva dejanja zoper javni red in mir ter zoper splošne varnosti ljudi in premoženja) ali prekrška (prekrške s področij proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, nalezljive bolezni, eksploziv in pirotehničnih sredstev, orožja, varstva javnega reda in miru) proti Sundhedskontrol.DK ApS, drugemu članu ali zaposlenemu v podjetju Sundhedskontrol.DK ApS.

  V primeru odstopa po tem členu, član izrecno soglaša, da ni dolžan povračila vseh poravnanih članarin.

 14. V primeru zaprtja ali prenehanja obratovanja podjetja Sundhedskontrol.DK ApS se avtomatsko prekinejo vsa članstva in pogodbe z podjetjem.
 1. Član mora po končani uporabi pisarne za sabo pospraviti vse stvari in jih zakleniti v garderobno omarico (v kolikor jo ima na voljo) oz. stvari odnesti iz poslovnih prostorov. Za izgubljene in odtujene predmete podjetje Sundhedskontrol.DK ApS ne prevzema odgovornosti.

 2. Dodatni ustni dogovori ali drugi dogovori k pogodbi članstva ne veljajo.

 3. Spremembe naslova člana in podatkov je treba nemudoma sporočiti podjetju Sundhedskontrol.DK ApS v pisni obliki na sedež podjetja.

 4. Pravni odnosi, ki izhajajo iz pogodbe o članstvu, vključno s Splošnimi pogoji poslovanja, se urejajo s pravnim redom Republike Slovenije.

 5. Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve določil Splošnih pogojev poslovanja. Sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja je veljavna z dnem objave novega popolnega izvoda Splošnih pogojev poslovanja na spletni strani podjetja www.bepro.si.  V primerih bistvenih sprememb splošnih pogojev (kot so: višja cena storitve ipd.), član lahko odstopi od te pogodbe s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi sprememb splošnih pogojev.

 6. Neveljavnost posamezne določbe te pogodbe ne bo ogrozila veljavnosti ostalih določb članske pogodbe, ki še naprej ostanejo v veljavi.

 7. Splošni pogoji poslovanja Sundhedskontrol.DK ApS so del članske pogodbe.

 8. Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS in član se dogovorita, da bosta vse spore te članske pogodbe reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, za vse spore iz te pogodbe in pogodbenega odnosa dogovorita pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

 

3. Člen
(Pogoji poslovanja za sestanke in dogodke)

 

1. Pogodba med podjetjem Sundhedskontrol.DK ApS in obiskovalcem sestanka se sklene, ko obiskovalec prejme vstopnico za nadaljnji sestanek. S tem, ko obiskovalec reče, da želi imeti vstopnico za nadaljnji sestanek, se strinja s splošnimi pravili poslovanja podjetja Sundhedskontrol.DK ApS.

 

2. V primeru. spletnih-virtualnih sestankov vstopnica velja 3 mesece (90dni). V kolikor je vstopnica rezervirana za sestanek v živo velja 6 mesecev (180dni).

 

3. Za nakup vstopnice za nadaljnji sestanek veljajo določene cene, glede na cenik/spletno trgovino podjetja Sundhedskontrol.DK ApS. Cena vsebuje davek na dodano vrednost, ki so za določeno višino zakonsko predpisana.

 

4. Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS si pridržuje pravico, da obiskovalcem na sestanku onemogoči nadaljno udeležbo na sestanku, če obiskovalec nadleguje ostale obiskovalce na sestanku, se vede poslovno neprimerno ali  se ne drži pravil in hišnega reda, ki veljajo v poslovnih prostorih podjetja Sundhedskontrol.DK ApS.

5. Oseba je upravičena do povračila v 14 dneh le, če še ni začela prenosa ali pretakanja BIT (drugega) sestanka. (Uredba EU).

 

6. V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa plačila vstopnic obvezujoča. Vstopnic za vse dogodke, ki so bile kupljene v poslovnih prostorih podjetja Sundhedskontrol.DK ApS, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja v skladu s pogoji te storitve, razen v naslednjih primerih:
a) Bolezen, poškodba, smrt, nosečnost

Kupec lahko predhodno prekine pogodbo v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po potrditvi nakupa vstopnic katera od navedenih okoliščin nastopila na strani kupca ali z njim povezane osebe, glede katere se prav tako uveljavlja predhodno prekinitev pogodbe.
-Iz razloga duševne bolezni ali duševne motnje je predhodna prekinitev pogodbe mogoča le s potrdilom zdravnika specialista (psihiatra) o nezmožnosti za delo ali s potrdilom delodajalca o odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo.

-Iz razloga kronične bolezni je predhodna prekinitev pogodbe mogoča le, če obisk sestanka ni mogoč zaradi zdravniško potrjenega nepričakovanega poslabšanja kupčevega zdravstvenega stanja, pod pogojem, da je bilo njegovo zdravstveno stanje stabilno ob potrditvi nakupa vstopnice.
-Iz razloga nosečnosti je predhodna prekinitev pogodbe mogoča le, v kolikor je nosečnost nastopila po potrditvi nakupa vstopnice, sestanek pa se odvija v času po štiriindvajsetem tednu nosečnosti, ali v primeru, da je nosečnost nastopila po potrditvi nakupa vstopnice in bi obisk sestanka ogrozil zdravje nerojenega otroka.

 

7. V primeru fizičnega nakupa mora gost vstopnice in vrnjen denar prešteti takoj, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.

 

8. Za vsebino na vseh sestankih podjetje Sundhedskontrol.DK ApS ne odgovarja.

 

9. Na vse fizične sestanke posameznik ne sme vnašati orožja, digitalnih kamer ali podobne snemalne tehnike ter snemalnikov zvoka. Prav tako ne sme vnašati nikakršne hrane.

 

10. Vstop na fizične sestanke ni dovoljen osebam pod vplivom opojnih substanc in se jim lahko prepove vstop ter prekliče vstopnica.

 

11. Vse reklamacije in odstope od pogodb obravnava oddelek na info@bepro.si. Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, ki so podane pisno na info@bepro.si ali poslane na naslov podjetja Sundhedskontrol.DK ApS,Algade 38, 3., 9000 Aalborg, Denmark, DK32658466.

 

12. Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS ni dolžno obvestiti svojih strank o morebitnih spremembah posameznih dogodkov, vendar se po svojih najboljših močeh trudi, da to stori.

 

13. Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS. se trudi zagotoviti, da bi posameznikom omogočili udeležbo na dogodku v fleksibilnem časovnem obdobju. V kolikor podjetje Sundhedskontrol.DK ApS s kupcem ne bo uspelo vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo podjetje Sundhedskontrol.DK ApS kupčevo vstopnico obravnavalo kot odpovedano in v tem primeru ni upravičen do vračila denarja za plačano vstopnico.

 

14. Vstopnice niso prenosljive na tretje osebe.  

 

4. Člen
(Naročila)

 

Kupec storitev naroči po elektronski poti po izbiri na podlagi slike in osnovnih informacij o izdelku na spletnem mestu. Slike so ilustrativne narave in morda ne bodo v celoti podrobno ustrezale dejansko razpoložljivemu izdelku.

S klikom na “dodaj v košarico” se izbrani izdelek shrani v potrošniško košarico. Postopek se ponavlja, dokler izbira ni končana.

S klikom na košarico se prikaže vsebina košarice, ki jo je mogoče spremeniti ali odstraniti iz košarice. Po zaključku izbora artiklov kliknite “naslednji korak”. Kupec mora izpolniti polja, potrebna za izdelavo računa, in izbrati enega od načinov plačila.

Izdelki se štejejo za naročene, pogodba pa se sklene, ko kupec opravi celoten postopek obračuna in je dal soglasje za uporabo osebnih podatkov, potrditev prejema naročila pa prodajalec v elektronski obliki posreduje kupcu.

Prodajalec ne odgovarja za stroške, ki jih ima kupec pri brskanju in iskanju po spletnem mestu (telefon, podatkovni promet itd.) Ali za kakršne koli druge stroške, ki lahko nastanejo pri naročilu ali brskanju ali iskanju po spletnem mestu.

 

5. Člen
(Cene)

 

Prikazane cene so na drobno. Cene izdelkov so prikazane v slovenski nacionalni valut – EUR (€).

 

6. Člen
(Plačilo)

 

Vse navedene cene na blagajni so izražene v EUR (€).

Z oddajo naročila v spletni trgovini se kupec strinja s plačilom naročila.

Načini plačila, ki jih prodajalec zagotovi spletnemu kupcu so:

 

-Predračun (TRR): Pri plačilu na transakcijski račun bo spletna stranka na izbrani mail prejela predračun z vsemi podatki, potrebnimi za plačilo. Nato lahko plačilo opravite z internetnim bančništvom ali univerzalnim plačilnim nalogom prek banke, pošte itd.

-Paypal. Stranka ima možnost plačila preko svojega Paypal računa.

-Plačilo s kartico. Stranka za plačilo vnese zahtevane podatke. Za varnost plačil in podatkov o strankah skrbi Stripe,

 

Kupec se strinja, da lahko prodajalec po lastni presoji v primeru suma zlorabe katere koli vrste plačila po lastni presoji začasno ustavi katero koli takšno transakcijo brez predhodnega obvestila in predhodnega obvestila ter lahko pristojnim organom predloži vse ustrezne podatke za pregon morebitnih storilcev.

 

Če kupec iz kakršnega koli razloga ne more plačati kupnine, je prodajalec pooblaščen, da enostransko prekliče postopek nakupa. V tem primeru kupec prodajalcu odgovarja za vso škodo in vse stroške, ki jih lahko prodajalec pri tem povzroči.

 

Minimalni znesek naročila je 10 EUR.

 

Dostava storitev

Po prejemu potrdila o plačilu se prodajalec zaveže, da bo rok uporabe storitve dostavil v 48 urah.
Rok za izvedbo storitve je po dogovoru z datumom storitve.