1. člen
(Splošni pogoji)

Osnovna dejavnost podjetja Sundhedskontrol.DK ApS je izobraževanje in usmerjanje fizičnih in pravnih subjektov do najboljših rezultatov na področju marketinga, prodaje in podjetništva kot same dejavnosti. Za doseganje najboljših rezultatov podjetje Sundhedskontrol.DK ApS izvaja izobraževalne in osebne vodne programe v svojih poslovnih prostorih. Podjetje omogoča vsem pravnim in fizičnim osebam souporabo poslovnih prostorov z mesečnim podaljšanjem članarine.

2. Član družbe Sundhedskontrol.DK ApS, niti zaposlen v družbi, kar pomeni, da družba za svoje finančno poslovanje in obveznosti iz tega poslovanja ne odgovarja državnim organom.

 

Vsak član lahko opravlja svojo dejavnost v poslovnih prostorih Sundhedskontrol.DK ApS, ki jih ima podjetje v najemu v Sloveniji, v kolikor ne krši splošnih pogojev članske pogodbe. V kolikor član opravlja dejavnosti, za katere je v skladu z zakonom o finančnem poslovanju gospodarskih družb dolžan izdajati račune, je to izključno odgovornost in dejavnost člana in ne družbe Sundhedskontrol.DK ApS


2. člen 

(Članarina)

 

Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS kot fizična oseba oziroma članom omogoča s plačilom mesečne članarine neomejeno število obiskov pisarne in uporabo vseh orodij, ki jih ponuja pisarna in internetna platforma. Član ima v okviru članarine tudi stroške vseh mesečnih izobraževanj v pisarni in se zavezuje k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Po predhodnem dogovoru je pisarna možna vse dni v tednu.

Ob prvi registraciji si član izbere naročnino v višini 30 EUR na mesec. Članstvo se nato samodejno podaljšuje mesečno (30 dni) v primeru plačila s kartico ali PayPal. V primeru izbire predplačniškega računa mora posameznik pravočasno podaljšati naročnino s plačilom na račun podjetja.

Članstvo in članske ugodnosti, ki izhajajo iz članstva po pogodbi o članstvu, lahko koristi le oseba, ki ji je članstvo izdano. Članstvo ni prenosljivo.

Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in hišnim redom ter jih kot take sprejema v primeru uporabe pisarne. V primeru posebej hudih kršitev splošnih pogojev in hišnega reda, kot so napadi, grožnje, pritožbe, spolno nadlegovanje, tatvina ipd., lahko podjetje Sundhedskontrol.DK ApS članu že ob prvi kršitvi prepreči dostop in souporabo pisarne. . Takšne kršitve pogodbe se štejejo za hujše kršitve in v takem primeru lahko podjetje Sundhedskontrol.DK ApS s članom nemudoma prekine pogodbo brez odpovednega roka v skladu z 12. točko teh splošnih pogojev poslovanja. V kolikor član plača članarino vnaprej, v primeru odpovedi članske pogodbe ni upravičen do vračila že plačanih zneskov.

Sundhedskontrol.DK ApS ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe člana, temveč za materialno škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe naprav in predmetov v poslovnih prostorih s strani člana. Član je dolžan s stvarmi in predmeti v pisarnah kot tudi v skupnih prostorih stavbe ravnati skrbno in v skladu z navodili, splošnimi pogoji, hišnim redom in navodili odgovornih oseb. V primeru namerne škode iz malomarnosti krije povzročitelj škode stroške popravila. V primeru lažjih kršitev hišnega reda posameznik prejme opozorilo odgovorne osebe za nadzor nad izvajanjem hišnega reda. V primeru treh prejetih opominov mora posameznik plačati globo v višini 20 EUR z DDV, kot je objavljeno v splošnem ceniku. Večje kršitve hišnega reda, ki presegajo ocenjeno škodo v višini 20 EUR plus DDV, je treba uradno oceniti in odpraviti. Član je dolžan celotno nastalo škodo odpraviti oz. Do zaključka popravila in plačila člana se izvajajo naslednji ukrepi: (a) prepoved vstopa v prostore, vendar na pripadajoče površine, b) začasni odvzem predmetov, c) postopek za ugotavljanje odgovornosti, d) odškodninski zahtevek za povzročeno škodo in izpad dohodka zaradi povzročene škode, e) odstranljiva iz prostora ali območja predmeta ali površin).

V primeru hujših kršitev lahko družba Sundhedskontrol.DK ApS nemudoma odpove pogodbo s članom brez odpovednega roka v skladu z 12. točko teh splošnih pogojev poslovanja.

Član je dolžan poravnati nadaljnjo mesečno članarino do izteka mesečne članarine. Član lahko poravna obveznosti na naslednji način:

– redno mesečno s plačilom preko spletne platforme

– redno mesečno plačilo z gotovino ali kartico na recepciji

V kolikor članarina ni poravnana, si podjetje Sundhedskontrol.DK ApS pridržuje pravico, da članu onemogoči dostop do platforme in prepove vstop v pisarno, vendar zaračuna uporabo pisarne in orodij po splošnem ceniku. Vse poravnane članarine in artikli se v nobenem primeru ne vračajo.

Član je upravičen do uporabe platforme, pisarne, orodij in izobraževanj samo ob plačilu mesečne članarine.

Fizične osebe lahko uporabljajo garderobo v uradnih urah, v kolikor je garderobna omara na voljo. Ob prevzemu ključa plača varščino 10 EUR, ki se vrne ob prenehanju članstva, če posameznik vrne ključ omarice. V primeru, da posameznik izgubi ključ in ga po prenehanju članstva ne vrne, se varščina zadrži.

V pisarnah podjetja Sundhedskontrol.DK ApS je nameščen video nadzor z ustreznim obveščanjem, ki pomaga zagotavljati najboljše možne pogoje za uporabo pisarniških prostorov, varnost članov, varovanje osebne lastnine in varnost prostorov. . S podpisom pogodbe je član s tem seznanjen.

Član se zaveda, da ni vedno upravičen do uporabe vseh delov pisarne in opreme podjetja Sundhedskontrol.DK ApS, kot na primer, če drug član uporablja del pisarne ali orodja. Iz tega razloga član ne more zahtevati vračila mesečne članarine in nima odškodninskih zahtevkov do družbe Sundhedskontrol.DK ApS.

Sundhedskontrol.DK ApS si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe brez predhodnega obvestila zaradi pomembnih razlogov na strani člana. Takšni razlogi so predvsem:

a) hujše kršitve članske pogodbe, splošnih pogojev poslovanja in hišnega reda, kot so navedeni v pogodbi, splošnih pogojih poslovanja in hišnem redu

b) storitev kaznivega dejanja (kazniva dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kazniva dejanja zoper zdravje ljudi, kazniva dejanja zoper premoženje, kazniva dejanja zoper poslovni in pravni promet, kazniva dejanja zoper javni red in mir ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja), temveč prekršek (prekrški s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedi uporabe tobačnih izdelkov, nalezljivih bolezni, razstreliva in pirotehnike, orožja, varstva javni red in mir) proti Sundhedskontrol.DK ApS, drugemu članu, vendar zaposlenemu v Sundhedskontrol.DK ApS.

V primeru izstopa po tem členu se član izrecno strinja, da ni dolžan vrniti vseh poravnanih članarin.

V primeru zaprtja ali prenehanja delovanja podjetja Sundhedskontrol.DK ApS se samodejno prekinejo vsa članstva in pogodbe s podjetjem.

Po končani uporabi pisarne mora član pospraviti vse svoje stvari in jih zakleniti v garderobo (če je na voljo) ali odnesti stvari iz poslovnih prostorov. Sundhedskontrol.DK ApS ne prevzema odgovornosti za izgubljene in ukradene predmete.

Dodatni ustni dogovori ali drugi dogovori k članski pogodbi ne veljajo.

Spremembe naslova in podatkov o članu je treba takoj sporočiti Sundhedskontrol.DK ApS pisno na sedež podjetja.

Za pravna razmerja iz pogodbe o članstvu, vključno s splošnimi pogoji, se uporablja pravni red Republike Slovenije.

Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve določil Splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja veljajo od dneva objave novega celotnega izvlečka splošnih pogojev poslovanja na spletni strani družbe. www.bepro.si . V primeru bistvenih sprememb splošnih pogojev (kot npr.: višja cena storitve ipd.) lahko član odstopi od pogodbe prvi dan naslednjega meseca po preteku sprememb splošnih pogojev. učinek.

Neveljavnost posameznega določila te pogodbe ne bo ogrozila veljavnosti ostalih določil članske pogodbe, ki ostanejo v veljavi še naprej.

Splošni pogoji Sundhedskontrol.DK ApS so del pogodbe o članstvu.

Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS in njegovi člani se strinjajo, da se bodo vsi spori in članske pogodbe reševale sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za vse spore iz te pogodbe in pogodbenega razmerja pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

3. člen 

(Poslovni pogoji za srečanja in dogodke)

 

Pogodba med Sundhedskontrol.DK ApS in obiskovalcem srečanja je sklenjena, ko obiskovalec prejme vstopnico za naslednje srečanje. Z izjavo, da obiskovalec želi imeti vstopnico za nadaljnje srečanje, se strinja s splošnimi pravili delovanja Sundhedskontrol.DK ApS.

 

Vstopnica za online-virtualne dogodke velja (90 dni). Če je vstopnica rezervirana za srečanje v živo, velja 6 mesecev (180 dni).

 

Za nakup vstopnice za naslednje srečanje veljajo določene cene, po ceniku/spletni trgovini Sundhedskontrol.DK ApS. Cena vključuje davek na dodano vrednost, ki je zakonsko predpisan za določen znesek.

 

Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS si pridržuje pravico, da obiskovalcem prepreči nadaljnjo udeležbo na srečanju, če obiskovalec dominira nad ostalimi obiskovalci na srečanju, se poslovno neprimerno obnaša, vendar ne upošteva pravil in hišnega reda, ki veljajo. v poslovnih prostorih Sundhedskontrola. DK ApS.


5.  oseba je upravičena do povračila v 14 dneh po nakupu vstopnice, če pretakanje v primeru spletnega dogodka ni bilo sproženo (Uredba EU).

 

Potrošnik v skladu z 12. točko 43.č točke Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa od pogodbe o storitvah za prosti čas, v kateri se podjetje zavezuje, da bo svojo obveznost izpolnilo na točno določen dan, vendar v točno določenem roku. . V skladu z omenjeno zakonsko izjemo, po kateri potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa plačila vstopnic zavezujoča. Vstopnic za vse dogodke, ki so bile kupljene v poslovnih prostorih Sundhedskontrol.DK ApS, ni mogoče vrniti in zanje lahko zahtevate vračilo v skladu s pogoji te storitve, razen v naslednjih primerih: 
a) Bolezen, poškodba, smrt, nosečnost 
. prekiniti pogodbo v primeru hude bolezni, hude poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po potrditvi nakupa vstopnice na strani kupca ali z njim povezane osebe nastopila katera od zgoraj navedenih okoliščin, oz. od katerih velja tudi predhodna odpoved pogodbe. 
-Zaradi duševne bolezni oz. 
-Zaradi kronične bolezni je predčasna odpoved pogodbe možna le v primeru, če udeležba na sestanku ni mogoča zaradi zdravniško potrjenega nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja kupca, pod pogojem, da je bilo njegovo zdravstveno stanje ob potrditvi pogodbe stabilno. nakup vozovnice. 
-Zaradi nosečnosti je možna le predčasna prekinitev pogodbe, če je nosečnost nastopila po potrditvi nakupa vstopnice, takrat se srečanje izvede po štiriindvajsetem tednu nosečnosti, v primeru, da je nosečnost nastopila po potrditvi nakupa vstopnice in bi obisk srečanja ogrozil zdravje nerojenega otroka.

 

V primeru fizičnega nakupa mora gost vstopnice vrnjeni denar plačati takoj, kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

 

Sundhedskontrol.DK ApS ne odgovarja za vsebino vseh srečanj.

 

Na vsa fizična srečanja posamezniki ne smejo prinašati orožja, digitalnih kamer ali podobne snemalne opreme in snemalnikov zvoka. Prav tako ne sme prinesti hrane.

 

Vstop na fizična srečanja ni dovoljen osebam pod vplivom opojnih substanc, ki jim lahko vstop zavrnejo in jim odvzamejo vstopnice.

 

Vse reklamacije in odstopanja od pogodb obravnava oddelek pri info@bepro.si . Zaradi varstva podatkov in uporabniških profilov veljajo za veljavne pritožbe le tiste, ki so pisno oddane na info@bepro.si, vendar poslane na naslov podjetja Sundhedskontrol.DK ApS, Algade 38, 3., 9000 Aalborg, Danska, DK32658466.

 

Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS ni dolžno obveščati svojih strank o morebitnih spremembah posameznih dogodkov, vendar se za to trudi po svojih najboljših močeh.

 

Podjetje Sundhedskontrol.DK ApS. se trudi zagotoviti posameznikom udeležbo na dogodku v fleksibilnem časovnem obdobju. V kolikor podjetju Sundhedskontrol.DK ApS ne uspe vzpostaviti stika s stranko, se stranka strinja, da bo družba Sundhedskontrol.DK ApS strankino vozovnico obravnavala kot preklicano in v tem primeru ni upravičena do vračila denarja za plačano vozovnico.

 

Vstopnice niso prenosljive na tretje osebe.

 

4. člen 
(Naročila)

 

Kupec storitve, predvsem po elektronski poti, izbira na podlagi slike in osnovnih podatkov o izdelku na spletni strani. Slike so ilustrativne narave in se morda ne ujemajo v celoti z dejanskim izdelkom, ki je na voljo.

S klikom na “dodaj v košarico” se izbrani izdelek shrani v nakupovalno košarico. Postopek se ponavlja, dokler izbira ni končana.

S klikom na košarico se prikaže vsebina košarice, ki jo lahko spremenite ali odstranite iz košarice. Na koncu izbora artikla kliknite »naslednji korak«. Stranka mora izpolniti potrebna polja za izdelavo računa in izbrati enega od načinov plačila.

Izdelki se štejejo za naročene, pogodba je sklenjena, ko kupec zaključi celoten postopek obračunavanja in poda soglasje za uporabo osebnih podatkov, potrdilo o prejemu naročila in ga prodajalec elektronsko posreduje kupcu.

Prodajalec ne odgovarja za stroške, ki bi kupcu nastali pri brskanju in iskanju po spletni strani (telefon, podatkovni promet ipd.), temveč za morebitne druge stroške, ki bi utegnili nastati pri naročilu oziroma brskanju ali iskanju po spletni strani.

 

5. člen 
(Cene)

 

Prikazane cene so maloprodajne. Cene izdelkov so prikazane v danski nacionalni valuti – EUR (€).

 

6. člen 
(Plačilo)

 

Vse navedene cene na blagajni so izražene v EUR (€).

Z oddajo naročila v spletni trgovini se kupec strinja s plačilom naročila.

Načini plačila, ki jih prodajalec zagotovi spletni stranki, so:

 

– predračun (TRR) : Spletni kupec ob plačilu na transakcijski račun na izbrani elektronski naslov prejme predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo. Nato enostavno plačajte z internetno banko ali z univerzalnim plačilnim nalogom preko banke, pošte itd.

- Paypal. Stranka ima možnost plačila preko svojega Paypal računa.

– Plačano s kartico. Plačnik vpiše zahtevane podatke. Za varnost plačil in podatkov strank skrbi Stripe .

 

Kupec se strinja, da lahko prodajalec po lastni presoji v primeru zlorabe katerega koli načina plačila začasno prekine vsako tovrstno transakcijo brez predhodnega obvestila in obvestila ter lahko pristojnemu organu posreduje vse pomembne podatke za pregon morebitnih storilci.

 

Če kupec iz kakršnegakoli razloga ne more plačati kupnine, je prodajalec pooblaščen, da enostransko prekine nakupni proces. V tem primeru je kupec odgovoren prodajalcu za vso škodo in stroške, ki bi lahko nastali prodajalcu.

 

Minimalni znesek naročila je 10 EUR.

 

Dostava storitev

Po prejemu potrdila o plačilu se prodajalec zavezuje, da bo storitev opravil v roku 48 ur. 
Rok za izvedbo storitve je po dogovoru z datumom izvedbe storitve.